REGULAMIN SPRZEDAŻY

ustanowiony dn. 01-07-2016 przez firmę Contract Krystyna Leszczyńska zawiera zasady związane z dokonywaniem zakupów w ramach sklepu internetowego pod adresem www.contract.waw.pl


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. DEFINICJE

 • Sprzedawca: przedsiębiorca działający pod firmą Contract Krystyna Leszczyńska posługujący się numerem Regon 011144555 i nr Nip 1130107240 wpisany do Ewidencji Przedsiębiorców Gminy Warszawa Wesoła.
 • Siedziba sprzedawcy: 05-075 Warszawa Wesoła ul Równa 2
 • Zamawiający: osoba składająca zamówienie w sklepie i strona umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia ze sprzedawcą
 • Sklep: serwis internetowy dostępny pod adresem www.contract.pl za pośrednictwem, którego sprzedawca świadczy usługi określone w regulaminie w celu doprowadzenia do zawarcia umowy
 • sprzedaży
 • Zamówienie: zatwierdzenie dostępnego w sklepie formularza zamówienia , w którym interaktywny przycisk zatwierdzenia oznaczono słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
 • Konsument: zamawiający będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów.
 • Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy sprzedawcą i zamawiającym w zakresie rzeczy wskazanych w zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszych warunkach sprzedaży.
 • Termin realizacji-liczba dni roboczych w czasie , których zamówienie zostanie zrealizowane
 • Wada zarówno wada fizyczna jak i prawna
 • Wada fizyczna niezgodność rzeczy sprzedanej z umową
 • Prawo konsumenckie- ustawa o prawach konsumenta z dn 30 maja 2014 r (Dz. U. 2014 poz 827 . z pózn. zm)


2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 • Informacje przedstawione w Sklepie , w tym w szczególności dotyczące cen, stanowią ofertę sprzedaży
 • W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie należy złożyć zamówienie
 • Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy,Zamówienie musi zawierać następujące dane

a) nazwisko i imię,

b) numer telefonu,

c) adres poczty elektronicznej e-mail,

d) adres do wysyłki.

 • Dane wprowadzone do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą
 • Zasady ochrony danych osobowych udostępnianych przez zamawiającego określono w rozdziale 7 Ochrona Danych Osobowych
 • Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do
 • zamówienia.
 • Sprzedawca odbiera informację o zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w godz od 10-20 codziennie
 • Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną na adres zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu
 • Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać je , natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę zamówienia
 • Wiążąca dla stron umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia płatna jak to określono w rozdziale 3 Warunki Płatności
 • Sprzedawca realizuje Zamówienie tylko na terytorium Polski Informacja o dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przed złożeniem Zamówienia jak to określono w rozdziale 4 Warunki dostawy
 • Przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nowe, które Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć bez wad. Ewentualne reklamacje można składać w sposób i terminie określonym w rozdziale 5

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

 • Z tytułu wykonywania umowy sprzedaży,Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowiązujący w Sklepie w chwili składania Zamówienia
 • Ceny brutto są wyrażone w zł polskich i zawierają wszystkie należne podatki w tym podatek VAT
 • Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności:

a) za pobraniem,

b) przelew bankowy, 

Dane do wpłaty: 

CONTRACT Krystyna Leszczyńska

Bank Pekao 58124061331111000048019369

c) przy odbiorze osobistym u sprzedawcy (gotówką, kartą płatniczą)

d) za pośrednictwem płatności elektronicznych Pay Pal, Pay U.

 • Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za pobraniem płatność następuje po zawarciu umowy sprzedaży a przed dostawą i wydaniem rzeczy.

4. WARUNKI DOSTAWY

 1. Sprzedający udostępnia w sklepie następujące sposoby dostawy :
 • a) Dostawa kurierska
 • b) Dostawa kurierska pobraniowa
 • c) Odbiór osobisty w sklepie SKLEP OBUWNICZY C.H CARREFOUR BEMOWO
 • Ul. Powstańców Śląskich 126 lok.11-20P I piętro

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy po zawarciu umowy sprzedaży w terminie nie później, niż w ciągu 14 dni.  Zgodnie z umową sprzedaży Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem umowy na adres wskazany w zamówieniu, a zamawiający zobowiązany jest je odebrać.  Zamawiający informowany jest przed złożeniem zamówienia jakie formy dostawy , są dostępne. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia przesyłki przed odbiorem od kuriera. Paczki kurierskie dostarczane, są w ciągu deklarowanych przez kuriera 2 dni roboczych.

5. REKLAMACJE I RĘKOJMIA

 1. Sprzedający na podstawie artykułu 558 & 1 kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych ( rękojmia ) .
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta na zasadach określonych w artykule 556 i następnie Kodeksu cywilnego za wady ( rękojmia ) .
 3. Rękojmia nie rozciąga się na wadę produktu o których konsument wiedział w szczególności te które sprzedający ujawnił w opisie Produktu .
 4. Reklamacje można złożyć drogą pocztową przez odesłanie towaru z pisemnym opisem wady ( pobrać formularz protokołu reklamacji www.ukoik.gov.pl ) dowodem zakupu na adres sklepu w którym został zakupiony . Klient otrzyma informacje o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany towar . 
 5. Niezgodność towaru z umową można zgłosić poprzez przesłanie wiadomości e-mailem na adres leszczynska@contract.waw.pl .
 6. Jeżeli towar ma wady ukryte , został uszkodzony podczas dostawy jest niezgodny ze złożonym zamówieniem należy go niezwłocznie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania przesyłki odesłać na adres sprzedawcy .

UWAGA !
REKLAMACJOM NIE PODLEGAJĄ:
- Naturalne zużywanie się obuwia ,
- Uszkodzenia mechaniczne ,
- Obicia , otarcia ,
- Deformacje powstałe w wyniku niedopasowania buta do stopy ,
- Uszkodzenie wynikłe z niewłaściwego użytkowania i nieodpowiedniej konserwacji ,
- Przemakanie obuwia niezabezpieczonego membraną.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając OŚWIADCZENIE na piśmie wysłane pocztą , lub e-mailem ( formularz oświadczenia www.ukoik.gov.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ) .
 2. Konsument odsyła towar na adres Sprzedawcy nie później , niż 14 dni od dnia w którym poinformował sklep o odstąpieniu od umowy .
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie nie później , niż 14 dni od otrzymania oświadczenia zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności .
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotów płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument . 
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru . Odsyłany do Sprzedawcy towar nadany jako przesyłka pobraniowa nie zostanie przyjęty .

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zawarcia Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca .
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych . 
 3. Dane osobowe wykorzystywane , są wyłącznie do realizacji Zamówień , prowadzenia akcji reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych . 
 4. Zamawiający dysponuje prawem wglądu do swoich danych , poprawiania ich , żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu . Uwagi zgłasza pisemnie na adres Sprzedawcy .

8. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy : Kodeksu cywilnego ; Ustawy o oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku ( Dz . U . Nr 144 , poz . 1204 ze zm . ) ; ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta ( Dz . U . 2014 poz . 827 ze zm . ) ; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz . U . z 2002 roku Nr 101 , poz . 926 ze zm . ) oraz inne właściwe przepisy Prawa Polskiego . 
 2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym , a Klientem będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego . 
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie . Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów , dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl , w zakładce " Konsumenci " - " Rozstrzyganie sporów konsumenckich " . 
 4. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym , a Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu ma miejsce zamieszkania konsumenta .
 5. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym , a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego .